YouTube影片

 

 

 

 

 

 

 

 

2019【雲端會客室.第一集】職災服務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019【雲端會客室.第二集】勞博士大學堂

2019【雲端會客室.第三集】颱風假小博士

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019【雲端會客室.第四集】勞工福星

2020【雲端會客室.第一集】 南台灣勞工心聲說給你聽

2020【雲端會客室.第二集】 調解小尖兵

2020【雲端會客室.第三集】 勞保教學一次通