Nội dung phục vụ

Trung tâm Tân sự cung cấp và trợ giúp:

◆Cho những công nhân chịu thiệt thòi những tư vấn pháp luật và phúc lợi xã hội.

◆Cho những công nhân bị thương tật do tai nạn lao động những điều khoản luật, nguồn phúc lợi xã hội, và có việc làm trở lại.

◆Cho những người dân tộc thiểu số ở phía bắc Đài Loan có được việc làm.

◆Cho các gia đình và phụ nữ dân tộc thiểu số ở Nam Đầu (南投) tái phát triển ngành sản xuất trà.

◆Cho các thanh thiếu niên ở vùng núi Trúc Đông (竹東) điều kiện học tập và khuyên bảo họ không nên bỏ học giữa chừng.

◆Cho những công nhân nước ngoài những tư vấn về pháp luật và quyền lợi, nhà tị nạn, huấn luyện kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc tốt hơn, và những hoạt động vui chơi giải trí.

 

Trong tất cả các lĩnh vực trợ giúp trên, Trung tâm luôn lo cho từng trường hợp cá nhân cụ thể và cả nhóm, nhắm đến việc huấn luyện cho họ:

◆ý thức hơn về quyền lợi của chính họ,

◆ý thức về sự tôn trọng trong lãnh vực bình đẳng giới,

◆tăng cường năng lực xử lý các vấn đề tương quan lao động,

◆thúc đẩy sự tự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các công nhân.

Dựa trên từng trường hợp, cơ cấu tổ chức, chế độ lao động, mà Trung tâm sẽ thảo luận với người công nhân và đàm phám với chính quyền, hoặc các tổ chức dân sự, hoặc liên hiệp các công đoàn để tìm hướng giải quyết có lợi cho người công nhân.