Tôn chỉ、Nguyện vọng、Nét đặc sắc

Tôn chỉ

Trung tâm nhắm đến việc: thăng tiến đức tin và công bằng xã hội; bằng việc giúp cho những ai chịu thiệt thòi có được mức sống căn bản và quyền lợi trong công việc. Để đạt được tôn chỉ ấy, Trung tâm dùng các cách thức: nghiên cứu, giáo dục, huấn luyện người lãnh đạo, tăng cường hoạt động xã hội, và mở rộng lãnh vực phục vụ.

 
 

Nguyện vọng

Cùng sống trên trái đất này, chúng tôi luôn mong muốn mọi người (không phân biệt chủng tộc, giai cấp, phái tính, đảng phái chính trị) đều được hưởng dùng mọi hoa quả của sự phát triển xã hội.

 

 

 

 

Nét đặc sắc

Trung tâm Tân sự chỉ phục vụ tại Đài Loan cho công nhân người Đài và những công nhân nước ngoài làm việc trên đất Đài. Đồng thời, Trung tâm cũng tham gia trực tiếp vào các hoạt động phục vụ xã hội, hoạt động nâng cao quyền lợi của người công nhân và hướng dẫn người công nhân về quyền lợi của họ. Đối tượng ưu tiên của Trung tâm là: người thiệt thòi (dân tộc thiểu số, công nhân nước ngoài, người mới nhập cư), các nhóm phụ nữ... nhằm giúp họ đạt được sự bình đẳng và cơ hội phát triển đầy đủ hơn. Bằng cách mời họ tham gia vào các hoạt động: tập đưa ra quyết định, chia sẻ, đảm trách các hoạt động phát triển cộng đồng.