Chủ trương

Dựa trên những kinh nghiệm khi làm việc với nhiều đối tượng khác nhau đã kể trên, Trung tâm đề xướng sửa đổi luật hoặc chính sách trong 2 điều chủ yếu sau:

1.Quyền lợi lao động của người dân tộc thiểu số:

Vận động ban hành luật pháp bảo hộ quyền lao động cho người dân tộc thiểu số, đặt ra định mức tiền lương cố định nơi những công trình công cộng có quy mô lớn cho người bản địa và người dân tộc thiểu số, hệ thống phục vụ tìm việc làm cho người dân tộc thiểu số tại nơi huấn luyện đưa các nhân viên xã hội người dân tộc tham dự vào chính sách phục vụ tìm công việc làm cho người dân tộc thiểu số, vận động quyền ưu đãi cho phụ nữ lập nghiệp có quy mô nhỏ.

2.Quyền lợi của người lao động nước ngoài:

Vận động và xúc tiến quyền lao động cho các cô dâu nước ngoài, vận động ủy ban lao động hủy bỏ qui định khám thai cho phụ nữ lao động nước ngoài, chính phủ thiết lập trung tâm bảo hộ cho người lao động nước ngoài, bảo đảm chỗ ở cho người lao động nước ngoài khi chuyển chủ mới từ lần 2 đến 2 tháng, xúc tiến liên hợp giữa ủy ban lao động và bộ nội chính để giúp đỡ người lao động nước ngoài bị hại đi vào hệ thống thông báo và cùng hưởng quyền lợi bình đẳng như người bản xứ. Trung tâm cũng tham gia vào các đoàn thể cùng nhau hợp tác vận động sửa đổi luật pháp về di dân, chế định và giám sát luật pháp vận hành buôn bán người.