Nội dung phục vụ

I. Dịch vụ trợ giúp cho lao động

1. Trợ giúp pháp lý

2. Trợ giúp tìm kiếm việc làm

3. Giúp đỡ về dịch vụ y tế

4. Dịch vụ hỗ trợ tư vấn

5. Giúp đỡ giới thiệu cho lao động về các dịch vụ xã hội đa dạng

II. Các khoá tập huấn và đào tạo

1. Nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.

2. Tập huấn về quyền lợi pháp lý.

3. Các hoạt động về y tế và giải trí

III. Dịch vụ nhà che chở miễn phí cho lao động.

 

Điện thoại: 02-23971933

Liên hệ tiếng Philippines: 0988372557

Liên hệ tiếng Việt: 0901235077