Thuế

1Q:  Đâu là những quy định liên quan đến việc đóng thuế?

◆Mỗi công nhân người nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng thuế thu nhập tiền lương lao động theo qui định.

◆ Cách tính thuế dựa theo dạng “người cư trú” hoặc “người không cư trú” .

◆Phương thức đánh thuế của “người cư trú” : Nếu tổng số ngày của bạn cư trú tại Đài Loan đủ 183 ngày trong 1 năm của niên khóa đánh thuế , phù hợp áp dụng thuế suất trên dưới từ 5% đến 40%, nếu chủ thuê của bạn là người có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế theo quy định, khi chi tra tiền lương, sẽ dựa theo tổng số tiền lương được chi trả cả tháng để khấu trừ 5% theo biện pháp quy định.

◆ Phương thức đánh thuế của “người không cư trú” : Nếu số ngày của bạn cư trú tại Đài Loan chưa đủ 183 ngày trong 1 năm của niên khóa đánh thuế ,nếu tổng số tiền thu nhập của cả tháng ít hơn 1.5 lần (gồm ) tiền lương cơ bản của Viện Hành Chính định mức, thì chiếu theo khoản thuế 6% của tổng số tiền chi trã tiền lương để khấu trừ và nộp thuế. nếu tổng số tiền thu nhập của cả tháng nhiều hơn 1.5 lần tiền lương cơ bản của Viện Hành Chính định mức, thì chiếu theo khoản thuế18% của tổng số tiền chi trã tiền lương để khấu trừ và nộp thuế, không cần làm thủ tục khai báo kết toán thuế thu nhập tổng cộng.

 2Q:   Làm thế nào để bạn có thể thu hồi tiền thuế?

◆Nếu tiền thuế năm trước đang được công ty nắm giữ, thì số tiền thừa sẽ được tính vào khoản trả thuế cho năm nay.

◆Thời gian sớm nhất để thu hồi thuế là khoảng từ tháng 9 . Số tiền này sẽ được chi cục thuế chuyển đến người chịu thuế bằng một chi phiếu.

◆Công nhân thường được yêu cầu ký vào giấy ủy quyền cho người chủ hoặc người môi giới để thu hồi tiền thuế (séc) từ chi cục thuế.

◆Khi nhận số tiền thuế được thu hồi từ người chủ, công nhân nên kiểm tra kỹ càng độ chính xác của số tiền ấy trước khi ký tên vào biên nhận.