Trợ giúp pháp lý

1Q:  Đâu là quyền lợi hợp pháp của lao động nước ngoài ?

◆ Quyền lợi hợp pháp của lao động nước ngoài nằm trong những quy định của luật Tiêu Chuẩn Lao Động.

2Q:  Bạn làm sao xin được trợ giúp pháp lý ?

◆ Quỹ trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn miễn phí , hãy liên lạc các văn phòng phi chánh phủ để nộp giấy xin.