QUY TRÌNH LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI MIỄN XUẤT CẢNH 1 NGÀY

Trường hợp 1: Chủ lao động và lao động không có nguyện vọng tiếp tục hợp đồng

  Lao động về nước theo hạn định

Trường hợp 2: Chủ lao động và lao động có nguyện vọng tiếp tục hợp đồng

Hai đến bốn tháng trước ngày hết hạn hợp đồng, chủ lao động và lao động phải gửi giấy tờ xin phép tiếp tục hợp đồng lên Bộ Lao Động Bộ Lao Động kiểm tra xét duyệt và phát hành giấy phép thuê mướn 3 năm tiếp theo Nếu không có thay đổi gì ( các thay đổi bất thường có thể xảy ra ở giai đoạn này như lao động về nước, đổi chủ, bỏ trốn,…) thì chờ giấy phép lao động mới có hiệu lực. ( Khám sức khoẻ định kì vào tháng thứ 6, thứ 18 và thứ 30, lao động có thể thương lương với chủ lao động xin về nước nghỉ phép).

Trường hợp 3: Chủ lao động không tiếp tục hợp đồng với lao động hoặc lao động muốn đổi chủ mới.

Hai đến bốn tháng trước ngày hết hạn hợp đồng, chủ lao động và lao động phải chuẩn bị giấy tờ gửi lên Bộ Lao Động thông báo việc hết hạn hợp đồng và chuyển chủ mới của lao động Bộ Lao Động kiểm tra xét duyệt và phát hành giấy phép chuyển chủ:

3.1 Trước ngày hết hạn hợp đồng cũ nếu không chuyển chủ thành công: lao động phải về nước theo hạn.

3.2. Chuyển chủ thành công ( phải trước ngày hết hạn hợp đồng 14 ngày) : chủ mới và lao động kí hợp đồng trong vòng 3 ngày sau , chủ mới phải thông báo với chính quyền địa phương để làm thủ tục hết hạn hợp đồng và chuyển chủ cho lao động trong vòng 15 ngày sau khi chủ mới và lao động kí hợp đồng, chủ mới phải  thông báo và xin Bộ Lao Động để tiếp nhận lao động Bộ Lao Động kiểm tra xét duyệt và phát hành giấy phép thuê lao động mới Nếu không có thay đổi gì thì chờ giấy phép lao động mới có hiệu lực. ( Khám sức khoẻ định kì vào tháng thứ 6, thứ 18 và thứ 30, lao động có thể thương lương với chủ lao động xin về nước nghỉ phép).

 Để được hướng dẫn và hiểu rõ về thủ tục cần làm để miễn xuất cảnh một ngày, anh chị em hãy liên lạc với Trung Tâm Tuyển Dụng Trực Tiếp:  0266130811 (#106/ #117 có tiếng Việt)  hoặc Trung Tâm Phục Vụ của Bộ Lao Động: 02-89956000 / 0800-085-151. Đừng ngần ngại hỏi các trung tâm trên để được tư vấn vì đó là quyền lợi của các bạn. 

Để xem sơ đồ đơn gian về trình tự lao động tiếp tục hợp đồng và 3 năm miễn xuất cảnh một ngày xin tham khảo, "Quy trình lao động miễn xuất cảnh 1 ngày"